تبلیغات
دانشگاه علوم وفنون مازندران مهندسی صنایع - RUP
 
دانشگاه علوم وفنون مازندران مهندسی صنایع
موفقیت یعنى سازگارى با حوادث روزگار
                                                        
درباره وبلاگ

مدیریت وب سایت:
مهندس محمد جواد مهدوی
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه (با استفاده از
نرم افزارهای primavera&Microsoft Project)
کارشناس مدیریت ریسک پروژه (با استفاده از نرم افزار permaster)
کارشناسی:مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
دانشگاه علوم و فنون مازندران
کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع - صنایع
دانشگاه آزاد قزوین
----------------------------------------------------
Engineer Mohammad Javad Mahdavi
Expert:Project Planning & Control
(Oil & Gas & Construction Projects)
Email : Mohammadjavad.mahdavi@yahoo.com
Web Site : http://mjm0123.mihanblog.com
مدیر وبلاگ : محمد جواد مهدوی
نظرسنجی
نمره شما به وبلاگ من چند میتونه باشه؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جمعه 26 خرداد 1391 :: نویسنده : محمد جواد مهدوی

گرد آورنده : مارال رمضانی

مقدمه ای بر RUP

امروزه با گسترش و پیچید گی فعالیتهای صنعتی،اطلاعاتی،تجاری و... انواع مختلفی از مشاغل به لحاظ نوع كار،محصول تولیدی،اطلاعات مرتبط با ان مشاغل و...تعریف گردیده اند.در چنین فرایند های پیچیده شغلی آنچه كه امروزه بیشتر از گذشته ارزشمند گردیده است اطلاعات و پردازش و نتیجه گیری وتصمیم گیری ازآن می باشد.امروزه كمتر سازمان یا اداره ای را می توان یافت كه:
گزارش های مختلف مالی،آماری و... تهیه نكند.
از ابزارهای مد یریت مدارك مانند مایكرو سافت آفیس استفاده ننماید.
از ابزارهای محاسباتی مانند
spss استفاده ننماید.
دارای یك اداره یا بخش رایانه نباشد.
.....
.....
و در ساده ترین حالت دارای یك سری قفسه های مملو از پرونده یا اتاقها یی مملواز این قفسه ها و میز هایی كه انبو هی یا كمتر از انبوهی از پرونده های مختلف بر روی آن انباشته شده باشند.
در همه حالات گفته شده اطلاعات بایستی دارای ویژ گی ها و عملكردهای زیر باشد:

·        ثبت و جمع آوری

·        نگهداری

·        بازیافت

·        قابلیت گردش و انتقال

·        قابل پردازش و نتیجه گیری

·        و در نهایت در تصمیم ساز و مؤ ثر در بهبود وضعیت

همه این موارد فرایند های اطلاعاتی نامیده می شوند.آنچه كه در مورد این فرایندهای اطلاعاتی مهم است این است كه:

·        وضعیت آنها اكنون جگونه است(وجود،كیفیت،موارد وابسته و نابسته آنها)

·        وضعیت مناسب و حالت بهینه آنها با توجه به خواسته های محیط درونی و بیرونی چیست؟

·        چه راهكارهای مناسبی برای رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد؟

·        اگر راه حل انتخابی یك سیستم نرم افزاری است این سیستم چه ویژگی ها یی باید داشته باشد؟

·        سیستم نرم افزاری چگونه باید جایگزین بخش یا كل سیستم جاری شود؟

·        و در همه این مراحل سیستم جدید چگونه نگهداری و بهبود وتوسعه می یابد؟

برای رسیدن به این اهداف شاخه های مختلف علوم و تخصصهای مهندسی و غیرمهندسی با روشها(متدولوژی)های مختلف بكار رفته و می روند.پیش از پرداختن به این روشها و تخصصها و مشخص شدن مفاهیم زیر به نظر ضروری می رسد

1.     Visionچشم اندازها ی كاری یا اهداف عمده سازمان یا تیم كاری

2.     Process مجموعه ای از فعالیت های هدفمند كه عمومآ در یك تیم كاری به صورت مقطعی یا دوره ای انجام می شوند(این فعالیت ها ممکن است دسته بندی و سطح بندی شوند.

3.     Project مجموعه ای از فعالیت های هدفمند که عموماً در یک تیم کاری به صورت مقطعی انجاممی شوند(این فعالیت ها ممکن است دسته بندی وسطح بندی شوند)

4.     Business شغل/ نوع کار عمده ای که در یک سازمان یا تیم کاری انجام می شود

5.     role نقش های افراد یا گروهی از افراد در یک سازمان یا تیم

6.     Person افرادی که در یک سازمان یا تیم فعالیت می کنند

7.     Mission فرایند های عمده ای که عموماً برای رسیدن به اهداف یک سازمان در نظر گرفته می شود

8.     Activity فعالیت هایی که در یک پروژه، پروسه انجام می شود

9.     Work flow روال انجام فعالیت های یک پروسه وروال انجام پروسه های یک ماموریت(تقدم،وابستگی،چینش)

10.  مهندسی صنایع : چیدمان فرایند ها برای رسیدن به اهداف، کنترل فرایندها (پروژه ها) و منابع و زمانبندی مربوط به آنها

11.  مهندسی نرم افزار :در حوزه منابع وسیستم های اطلاعاتی(شناخت وضعیت جاری،نیازهای جاری،پیشنهاد وضعیت(سیستم یا روش مناسب،طراحی و پیاده سازی سیستم مناسب،ارایه روش نگهداری و بهبود سیستم) از وظایف مهندسی نرم افزار می باشد

12.  مهندسی مجدد :چینش مجدد فرایندهای کاری،گردش های اطلاعاتی در یک سازمان(ممکن است در راستای شناخت وضعیت،نیاز سنجی،آنالیز،طراحی سیستم جدید)از وظایف مهندسی مجدد است

13.  Document Flow :جریان گردش اسناد(بر اساس آیین نامه،اساس نامه وقوانین و...)موجود در یک سازمان یا پروژه

پس از شناخت چنین مفاهیمی در یك سازمان یا تیم یا... بایستی یك مدل واقعی/ توافقی / استاندارد بر اساس یك متدولوژی از چیدمان جنین مفاهیمی داشته باشیم.

توافق:
پس از مطالعه وضعیت موجود و بر اساس مصالح،خواسته ها و... سیستم فعلی وبا تآ یید افراد خلصی مشخص می شود.
واقعیت:
بر اساس شاخص های شغلی و ماهیتی و منطقی مربوط به سیستم موجود وقابل استناد است.
استاندارد:
ماهیتی:
از ماهیت شغل نشات می گیرد ودر شناخت آن بایستی ار تخصص های مرتبط با شغل وشغل شناسی بهره گرفت.
فنی:
بسته به هدف سازمان/تیم/...یك روش تحلیل نرم افزاری را برای مطالعه سیستم بر می گزیند.


حرفه ها وتخصص ها 
به منظور بررسی(شناخت،آنالیز، نیاز سنجی،طراحی، پیاده سازی و...)فرایندهای یك سازمان یا یك تیم كاری حرفه ها و تخصص های مختلفی بكار میروند كه در بكار گیری آنها عوامل زیر مؤثر می باشد:
ـ تنوع حوزه كاری سازمان یا تیم كاری 
هر چه حوزه فعالیت های مورد بررسی وسیعتر باشد ونوع كارها متفاوت تر باشد تخصص های بررسی كننده نیاز بایستی متنوع تر باشند.از طرفیتخصص ها و دانشهایی كه در مورد كلیت فعالیت ها و پروسه ها اظهار نظر می نماید نیز وابسته به تنوع حوزه فعالیت پروسه های مورد مطالعه می باشند.از نظر تعداد اعضا شركت كننده در تیم امكان سنجی،نیاز سنجی،طراحی،پیاده سازی نیز بستگی به تنوع حوزه كاری مورد مطالعه دارد.
ـمیزان شناخت و متعاقب آن تغییرات مورد انتظار در سیستم
سازمان ها و تیم های كاری با اهداف مختلفی به مطالعه وامكان سنجی پروسه های خود می پردازند عمده این اهداف عبارتند از:
*شناخت ساختار و مدل ایستای سازمان یا تیم كاری مو جود یا در حال شكل گیری.
*شناخت(ایجاد شناسنامه) پروسه های موجود/در حال شكل گیری/امكان كشف در سازمان یا تیم كاری.
*شناخت روشها و متد های مدیریت پروژه بهینه.
*شناخت مستندات جاری یا در حال شكل گیری سازمان یا تیم كاری ودر نهایت بززسی گردش اسناد.
*شناخت گردش كار پروسه های موجود(
DFD)
*شناخت موجودیت های سیستم و رسیدن به
ERD متناسب با ساختار سیستم.
*شناخت مدل كامل سیستم كه بیانگر وضعیت جاری/مناسب/مورد نظر باشد.
*زسیدن به مدلی كه در طراحی سیستم كارا/قابل اطمینان/معقول و مقرون/ راحت و متناسب(اصول مهندسی نرم افزار) مؤثر باشد.
*رسیدن به مدلی كه در پیاده سازی سیستم كارا/ قابل اطمینان/معقول و مقرون/ راحت و متناسب(اصول مهندسی نرم افزار) مؤثر باشد.
و اهداف دیگر...................
با توجه به اهداف نوع تخصص و سطح خروجی تخصص که همان پیشنهاد های مؤثر برای ابقا/ تغییر/ایجاد سیستم جایگزین برای سیستم جاری می باشد، مشخص می گردد.می توان گفت خروجی تخصص می تواند یکی از موارد زیر باشد:
_ مستندات واقعی/ استاندارد/ بهینه سیستم موجود یا در حال شکل گیری
_ ابزار های کمکی مؤثر در بهبود/ ایجاد سیستم موجود یا در حال شکل گیری
_ سیستم کاملاً جدید که در حوزه موضوع مورد نظر ایفای نقش خواهد کرد
_ پیشنهادات دستورالعملی ، سازمانی،آیین نامه ای و... برای سیستم موجود یا در حال شکل گیری

در انتخاب نوع خروجی باید موارد پیشنهادی را بر اساس( شاخص گذاری/ در نظر داشتن)موارد زیر ارائه کرد: 
_ فرهنگ کاری و مسائل محیطی
_ میزان هزینه و منابع مورد نیاز دیگر مانند زمان
_ میزان انعطاف پذیری و علاقه مندی به تغییر
و...............

- سطح فن آوری و تکنیکی بکار رفته در شناخت و تغییر 
در فاز امکان سنجی و کشف نیازمند یها وآنالیز:
OOPیا SSADM ؟
در فازطراحی سیستم جدید:
Tier3 یا؟
در فاز پیاده سازی و گذار به سیستم جدید:
Desktop یا Client/Server یا Web Base یا توزیعی؟چند کاره ؟ در چه محدوده هایی؟ با چه امنیتو سطح دسترسی؟

متد ولوژی ها :
به منظور مقایسه روشهای مختتلف تحلیل و بررسی سیستم مراحل کاری، تفاوتهای عمده و تشابهات دو متد ولوژی
RUP,SSADM را بررسی می نماییم.

فاز ها یا مراحل کاری:

تفاوتها:
مشخصات تئوری
RUP نسبت به SSADM متفاوت است:
1- دیدگاه دو بعدی نسبت به تقسیم بندی و پیشبرد مراحل تحلیل.
2- مبنا قرار گرفتن موجودیت(شئ) به جای روال ها و پروسه های كاری.
3- استناد بیشتر فاز طراحی به فازهای اولیه در
RUP.
4- نزدیكی كامل مستند سازی سیستم به كلیه فازهای تحلیل.
5- همكامی بیشتر با تكنیكهاو مفاهیم پیاده سازی جدید.
6- كاربری بیشتر در تحلیل سیستمهایی كه منجر به ایجاد یك سیستم نرمافزاری نمی شود.
تشابهات:
1- مشخص شدن ساختار(ایستا)سیستم
2- مشخص شدن رفتار (پویا)سیستم
3- مشخص شدن عوامل/ اطلاعات(موجودیتهای اطلاعاتی)در جریان گردش كار سیست


تشریح فازهای مختلف در تئوری RUP:
بر اساس تئوری RUPدر هر یك از مراحل 6گانه اصلی یك سری مفاهیم قوانین و دستورالعمل های پایه ای وجود دارند.
مفاهیم:
Activity:
فعالیت هایی كه اریوپی برای درست انجام شدن هر مرحله پیشنهاد می كند.
Artifcat:
هر سند،محصول و ... كه در هر مرحله از انجام كار تولید می شود.
Worker:
افرادی كه در هر مرحله فعالیت میكنندو یك سری سند با محصول محسوس تولید می كنند.
Guide Line:
راهبرد انجام كار كه نحوه انجام و ممیزی هر كاری را مشخص می كند.برای خیلی از
ARTIFACTها به خصوص در مرحله تحلیل و طراحیGUIDLINE وجود دارد.
Checkpoint:
سندی است كه جهت ارزیابی هر
ARTIFACT بكار می رود.
TOOLMENTOR:
سندی است كه نحوه انجام هر را با ابزار مشخصی توضیح می دهد(فعالیت های كه ابزار مكانیزه دارند).
Business Modeling:
این فرایند ممكن است با اهداف زیر صورت گیرد:
1- استخراج ماژول ها و سازماندهی كاری(چارت سازمانی)
2-
Domain Modelingشناخت دامنه كاری سازمان 
3-
One Business many System
شناخت اجزا سازمان(واحد ها، پروسه ها. پروژه ها، شغل ها، نقش ها ، جریانهای گردش كار،جریانهای گردش اسناد و...) جهت مكانیزه نمودن سیستم با طراحی سیستم های كامپیوتر و غیر كامپیوتری مختلف.
4-
Business Generation 
وقتی هدف تولید بسته های نرم افزاری چند كاربره برای سازمانهای مختلف می باشند.
5-
New Business
سازمان می خواهد از فن آوری جدید، شغل جدید و هر چیز تازه ای كه به سیستم و روال كاری جاری اضافه شود،استفاده كند.
6-
Reorganization
هنگامی که یک سازمان بخواهد در جهت شناخت مشکلات سیستم جاری/ ایجاد تحول در سیستم جاری/ آزمایش سیستم جدید فعالیت نماید
در این بخش وضعیت سیستم از دیدگاه درون سیستم(
Business Use case Modeling) و بیرون از سیستم Business Object Modeling)) مورد بررسی قرار می گیرد و مؤ لفه های آن بر اساس تئوری RUP به شرح زیر است:
شکل زیر ارتباط بین دو مدل را در این فاز نشان می دهد.


Workers
Business Process Analyst
Business Designer
Stakeholder
Business Reviewer

Activities
Access Business Status
Descript Current Business
Identify Business Process
Refine Business Process Definition
Define Business Process Realization
Refine roles and responsibilities
Explore process automation
Develop a domain modeling

Artifacts
Support Specification
Business glossary
Business rules
Business use case model
Business object model
Target organization assessment
Business vision
Business architecture document
Supplement business specification
Business use case
Business use case realization
Organization Unit
Business Entity
Business worker
Business modeling guidelines
Review record
Analyse model


Business Use Case Modeling
پس از انجام فعالیت های لازم و تولید محصولات مشخص فرایند هایكلاسیك زیر صورت می گیرد:
Actor Detecting
Business Actor
هر واحد/ شخص عمدهای كه
Business Modeling برای او انجام می شود.
Business Worker
ماشین‏‏‏‏‏‏،سیستم،سرویسی كه در حال حاضر در خدمت سیستم می باشد.
-مشخصات ضروری
Actor:
1- نام
2- شرح مختصر
3- سلسله مراتب مربوط به
Actor
-روابطی كه برای
Actor مجاز است:
Generalization
با سایر
Actorها
Association
با
Use caseهای سیستم

Use case Derivation:
Use case
انتظاری است كه از واحد/ سازمان/تیم یا هر مجموعه كاری مورد مطالعه وجود دارد.
Unit/Package
مجموعه ای از
Use case هایی كه در راستای یك هدف پیش می روند.این مجموعه ممكن است با یك سریBusiness Actor یاBusiness Entity در ارتباط باشند.


مشخصات
Use case كه مورد نیاز است:
1- نام 
2- شرح مختصر عملكرد
3- شرح مراحل تحقق
Use case 
4- شرایط سیستم برای شروع/بكار گیری (
Pre Condition)Use case 
5- شرایط سیستم بعد از بكار گیری(
Post Condition)Use case 
6-خواص و شرایط خاص كه در هنگام تحقق
Use caseمطرح می شود.

Use case Realization:
: راتباط بین Use case ها
Realization
رابطه ای كه نشان می دهد تحقق و عینیت یك
Use case چگونه اتفاق می اقتد.
در این حالت یك رابطه
Realization از طرف Use case تحقق دهنده به Use caseتحقق یافته ترسیم می گردد.
Include
هر گاه در راستای انجام یك
Use case بكار گیری یا فراخوانی یك Use case حتمی باشد،این دو Use caseارتباط Include دارند یعنیUse case اول Use case دوم را Include می كند.
Exclude
هر گاه در راستای انجام یك
Use case بكار گیری یا فراخوانی یك Use case محتمل باشد،این دو Use caseارتباط Exclude دارند یعنیUse case اول Use case دوم را Exclude می كند.

- رسم نمودار انجام و تحقق 
· ترسیم ارتباط بین
Use case ها وActor ها
· تقسیم سیستم به چند زیر سیستم و شناسایی
Use case ها هر زیر سیستم (پكیج بندی سیستم)
· كشیدن نمودار ساده مراحل كار(
Sequence Diagram)Use case 
· راههای عمومی رسیدن به
Use case:
كشف
Actor های سیستم 
كشف
Use case های Actor های سیستم
تشخیص رفتار مشترك
Exclude ،Include در Use case ها
آنالیز شرح عملكرد
Use caseها

Business Entity
موجوداتی هستند كه آغاز كننده كار نیستند بلكه در جریان یك كار به عنوان یك آیتم اطلاعاتی در سیستم منتشر می شوند و ممكن است در سیستم تغییر شكل دهند و حالات مختلفی داشته باشند. بررسی چنین موجوداتی مستقل از نوع فن آوری می باشد.

Glossary
شناسنامه موضوعاتی كه بررسی می شوند.

Business Object Modeling
در این مرحله تمامی
Business Workers وBusiness Entity باید قابل شناسایی باشند
این مدل كلیه
Role ها و Thing ها راشناسایی می كند كه تولید كننده كلاس در دیدگاه منطقی سیستم خواهد بود.
پیش از پرداختن به این مبحث مفاهیم زیر معرفی می گردد:
در دنیای شئ گرا هر چیز قابل لمس كه دارای یك سری ویژگی و رفتار باشد را
Object می گوییم.
ـ
OBJECT دارایIdentify ، Behavior،State میباشد.
-
IDENTIFYباید زیر مجموعه ای از State ها باشد (Identify می تواند در دنیای خارجی وجود نداشته باشد)
CLASS (TYPE)
در اثر دسته بندی
OBJECT های مشابه گروههایی به نام كلاس تشكیل می شود.
INSTANCE ( نمونه ):
یك مورد اجرایی از كلاس را نمونه می نامند(تفاوت جزئی بین ابجكتو نمونه وجود دارد)
ATTRIBUTE (ویژگی):
اطلاعاتی كه در كلاس تعریف می شوند.مقادیر این ویژگی ها را
STATE می نامند.
METHOD/ SERVICE:
معادل تابع در زبانهای ساختار یافته است.
در خواستی را كه به یك ابجكت می فرستیم(
MESSAGE ) و ابجكت رفتار متناسب با آن را انجام می دهد.
رفتار تابع همیشه ثابت است و نتیجه آن مشخص ولی رفتار متدعای كلاس بستگی به نوع ابجكت دارد.
GENERALIZATION / INHERITANCE:
مشخص میكند كه یك كلاس از كلاس دیگر مجرد تر استیا كلی تر و این رابطه بیانگر یك نوع توازن است.
در دیدگاه شئ گرایی موضوعات را ابتدا كلی می بینیم تا جهت اضافه كردن شئ جدید مشكلی وجود نداشته باشد.
ASSOCIATION (انجمنی):
بینگر ساختار موجود در كلاسهاست و تناظر بین اشیا را مشخص می كند(مانند ساختاری است).این رابطه بیانگر ارتباط اجزا درونی،مرتبط و معنا دهنده به یك كلیت با یك مفهوم كلی می باشد مانند نسبت كلاس كارمندان به كلاس شركت انجمنی استولی نسبت كلاس چاپ فاكتور به كلاس فاكتور انجمنی نیست. 
AGGREGTION (تجمعی):
همان رابطه ساختاری انجمنی است كه نسبت كل به جز را مشخص می كند.مانند سند به اقلام سند.
· خیلی از روابط ممكن است صریحاَ و مستقیماَدر شئ به موجود بر قرار نباشد ولی از روی سایر روابط برداشت می شوند،در این موارد نیازی به ایجاد ارتباط مستقسم نیست.گاهی ممكن است به دلیل افزایش سرعت این روابط را ایجاد نماییم.
COMPOSITION
در رایطه تجمعی كل بدون جز معنا ندارد.اگر جز بدون كل هم معنا نداشته باشد رابطه تجمعی از نوع
COMPOSITIVEمی باشد.
ENCAPSULATION
قرار دادن مجموعه ای ازامكانات (رفتار و ویژگی) در یك بسته طوری كه پیچیدگیهای امكانات را از دید كاربر پنهان كند.در این حالت سرویس گرفتن از این مجموعه امكانات برای كاربر منظم و راحت است.
POLYMORPHISM
با وجود یك اسم و یك انتظار رفتارهای مختلفی را انتظار داشته باشیم.
گاز دادن دو خودرو
محاسبه حقوق برای پرسنل مختلف

بر اساس
Business Object Model میتوان در مورد نحوه تحقق UseCaseها و ارتباط بین UseCaseو Objectهای سیستم(گذار یا Transaction) تصمیم گیری كرد و به مدل Business Transaction Model رسید.
· مبنای كار در این بخش استناد به
Business UsaCase Modeling است.
· كشف و جستجوی موضوعات و موجودیت هایی كه هدف كاری
UsaCaseهای سیستم می باشد منجر به كشف مدل موضوعی سیستم می شود.
· در تئوری
RUP پیشنهاد میشود كه پیش از دسته بندی موضوعی فعالیت ها یك شناسنامه گویا MOM(Meta Object Model)برای سیستم مشخص كنیم

تعریف (
Meta Object Model)
مدلی كه شرح حالت كلی یك موضوع ، ارتباط بین موضوعات كلی، ارتباط بین موضوعات جزئی وموضوعات كلی و دامنه موضوع را مشخص كند.
· به جز ویژگی تشریحی این مدل دیگر ویژگی های این مدل مانند مدل كلاسیك سیستم 
(
Class Diagram ) می باشد

ویژگی های (
Meta Object Model

1- موضوعات مرتبط با
UseCaseهای سیستم را تا جای ممكن شناسایی كند.
2- حالتهای جایگزین (
Alternative)موضوعات كلی را تا جای ممكن شناسایی كند.در صورت امكان نحوه دسته بندی این حالتها و افراد (Actor)ها و UseCaseهایی در گیر با این حالتهای موضوعات را شناسایی كنیم.
3- شناسایی موقعیت هایی كه در آنها عملیات نمونه گیری از موضوعات صورت می گیرد.كشف این موقعیت ها منجر به شناسایی
stateهای Object واز آنجامنجر به شناسایی propertyموضوعات می شود.در این حالت باید بشتر هدف رسیدن به Strotype های ویژگیها باشد نه خود ویژگی ها.
4- اگر شناسنامه گویای موضوعات كلی دیده شود و رفتار و ویژگی های آن نیز كلی دیده شود مدل موضوعی سیستم خوب تشریح می شود.
5- در مدل
momبرداشت و انتظار سیستم از موضوع به هنگام اجرا و بهره برداری از موضوع به صورت كلی مطرح می شود.(شرح)
در این مدل سازی بیشتر موارد زیر را بررسی می كنیم.این موارد بایستی از
Business Object Model سیستم قابل لستخراج باشد:
Business Instance Worker
در هر
UseCase ممكن است چندین Actor با چندین نمونه و نقش فعالیت كنند. هریك از این actorها ممكن است در ایجاد/اصلاح تعریف و ویژگی های موضوع اصلی نقش داشته باشند.
Business Entity
مدارك ، اطلاعات و ... كه پیرامون یك موضوع عمده در یك سیستم كاربرد دارد.
Object Colabration
كارهای كه هدفمند و متمركز بر روی یك هدف خاص و عمده صورت میگیرد ممكن است چندین موضوع هدفساز و جانبی نیز در كنار موضوع هدف و اصلی قرار گیرند ولی موضوع هدف و اصلی مهم است.
· برای رسیدن به یك مدل موضوعی مناسب و كارا كه در مراحل بعد(نیاز سنجی/آنالیز/طراحی)نیز بكار می رود.پیشنهاد می شود كه یك مدل پیشنویس (
Adaaptive Object Model)AOMدر این بخش شناسایی و طراحی شود. این مدل پسنویس از روی مدل گویا (MOM) ساخته می شود.
نتایج یك
MOMكامل در فاز :Business Object Modeling 
1-
UseCase ها ی سیتم به صورت كامل (تعداد/ویژگی)شناسایی می شوند.
2-
aom مناسب برای مراحل بعدی بدست می آید.
3- یك مدل موضوعی پویا با تغییر نیازهای سیستم بوجود می آید.
4- مدل موضوعی ((
Business Object Modeling سیستم برای استفاده در فاز Business Modeling كامل می شود. 
5- شناسایی/ شبیه سازی موضوعیرفتار سیستم در آینده كامل تر می شود.
تعریف (
Adaptive Object Model)
مدل كلی اما واقعی موضوعی سیستم كه از روی
momبدست می آید.

ویژگی های ) (
Adaptive Object Model
1- تمامی دستورات/ عملكرد ها / انتظارات و هر فعلی كه باعث انجام یك كار مرتبط با موضوع شود.در این مدل تشریح می شود.
2- یك شناسنامه برای دسته بندی موضوعات كلی تهیه می شود(لیست و شرح
Object Type
3- برای رفتارهای مرتبط با موضوعات با یك
strategy و سپس یك شناسنامه رفتاری 
(
Method Type )تهیه می شود. 
4- برای ویژگی های موضوع
Attribute Typeتهیه می شود.
5- برای
Entity های مرتبط با موضوع هم یك سری تهیه Entity Typeتهیه می شود.
· در تمامی این بررسی ها موقعیت/ مقدار/ نوع/ نحوه عملكرد ویژگی ها و رفتار و موارد خارجی را به هنگام اجرا و بهره برداری از سیستم بررسی می كنیم نه در حالت انتزاعی/بهینه/مورد نیاز.

نوع مطلب : مهندسی صنایع، تحلیل سیستمها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.